เลขควอนตัม (Quantum number)

เลขควอนตัม (Quantum number)

แบบจำลองอะตอมของโบร์ ใช้ได้ดีกับอะตอมไฮโดรเจนหรือไอออนที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวเท่านั้น คืออธิบายได้ว่าเส้นสเปกตรัมแต่ละเส้นเกิดขึ้นได้อย่างไร  แต่สำหรับ อะตอม ที่มีอิเล็กตรอนมากกว่า  1  ซึ่งทำให้มีเส้นสเปกตรัมแปลกไปกว่ากรณีของไฮโดรเจน  พบว่าแบบจำลองอะตอมของโบร์ไม่สามารถอธิบายการเกิดเส้นสเปกตรัมเหล่านั้นได้

ความแตกต่างนี้ต้องอธิบายด้วยกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) ซึงค้นพบโดย ชเรอดิงเงอร์   โดยพบว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นคลื่น
(อิเล็กตรอนเป็นไปได้ 2 แบบ คือเป็นวัตถุ  มีมวล 9.1 x 10-28 กรัม ดังที่กล่าวมาในตอนแรก  กับอีกแบบหนึ่งมีสมบัติเป็นคลื่นตามที่ชเรอดิงเงอร์พบ)  เป็นที่มาของเลขควอนตัม  (quantum number) คือตัวเลขที่ใช้แสดงสมบัติของอิเล็กตรอนแต่ละตัว  ที่อยู่ในออร์บิทัลต่าง ๆ  โดยอิเล็กตรอนแต่ละตัวจะแสดงสมบัติด้วยเลขควอนตัม  1 ชุด  ประกอบด้วยตัวเลข 4 ค่า  คือ  n , l , ml , mS

ไปดูภาพ infrographic สรุปเรื่องนี้กัน คลิกเลยครับ

https://magic.piktochart.com/embed/3590496-quantum-number-infographic-cop
quantum number Infographic
Advertisements

แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 2/2557

แบบวิเคราะห์ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2557

นักเรียนทำแบบประเมินนี้ด้วยนะครับ ภายในวันที่ 11 พ.ย 2557 นี้นะครับ

 

https://docs.google.com/forms/d/1R6hz3CPjC8LHhuDFRNhjTS7FVnu07QI-K1qbYAP64EA/viewform

การเกิดพันธะโคเวเลนต์

กระบวนการเกิดพันธะโคเวเลนต์

กระบวนการเกิดพันธะโคเวเลนต์  แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

cova010

พันธะโคเวเลนต์ คืออะไร

พันธะโคเวเลนต์

พันธะโคเวเลนต์ คือ พันธะเคมีที่เกิดจากอะตอม 2 อะตอมที่ใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอน
ร่วมกัน การใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่เกิด 1 พันธะ อะตอมที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน
อาจเป็นอะตอมชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันแต่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN)
ใกล้เคียงกัน และมีค่าพลังงานไอออไนเซชัน (IE) สูง ทั้งคู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธะเคมี
ที่ยึดระหว่างธาตุอโลหะกับธาตุอโลหะ

คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต์ ตอนที่ 1

1covalent

พันธะเคมีคืออะไร

พันธะเคมี

พันธะเคมี ( Chemical Bond) คือ แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมเพื่อเกิดเป็นกลุ่มที่เสถียรและเป็นอิสระในระดับโมเลกุล ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของพันธะเคมีในโมเลกุลคือจะปรากฏในบริเวณระหว่างนิวเคลียสของอะตอม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ พันธะไอออนิก หรือพันธะโลหะ ได้ อนึ่ง การศึกษาเรื่องพันธะเคมีทำให้สามารถเข้าใจและทำนายสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารได้

p0111

ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม

1)  การเกิดและแหล่งปิโตรเลียม

2) การแยกแก๊สธรรมชาติ

3) กลั่นน้ำมันดิบ

4) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

5) เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน

คลิกที่ภาพเพื่อศึกษาแต่ละเรื่องครับ เพื่อความรวดเร็วอาจคลิก บันทึกแฟ้มเป็นลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ครับ  เมื่อศึกษาครบทุกเรื่องแล้วอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัด และศึกษาเกมเรื่อง ปิโตรเลียมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ

pe01

pe02

pe03

pe04

pe05

สารชีวโมเลกุล

สารชีวโมเลกุล

1) สารชีวโมเลกุลคืออะไร

2) ไขมันและน้ำมัน

3) โปรตีน

4) คาร์โบไฮเดรต

5) กรดนิวคลีอิก

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดครับ (รอสักแป๊ป ระหว่าง Download หรือ คลิกลิงค์ save as เพื่อบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะเปิดเร็วขึ้นครับ)

bio01

bio02

%d bloggers like this: