คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๒  วิชา เคมีพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

จำนวน ๖๐ ชั่วโมง   ๑.๕ หน่วยกิต

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย คำนวณ ทดลองโครงสร้างอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอมสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  การจัดเรียงอิเล็กตรอน  ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  สมบัติของธาตุในตารางธาตุ   พันธะเคมีในโมเลกุลโคเวเลนต์ โมเลกุลไอออนิกสมบัติของสารในเรื่องจุดเดือด จุดหลอมเหลว  การเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวันรวมทั้งสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี ที่จะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กระบวนการและผลิตภัณฑ์ จากการแยกแก๊สธรรมชาติ สมบัติและการกลั่นน้ำมันดิบ  อันตรายและมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันดิบ  การเกิดและสมบัติพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์  สารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ประโยชน์ของสารชีวโมเลกุลต่อร่างกายมนุษย์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: