โครงงานวิทยาศาสตร์และประเภทของโครงงานมีอะไรบ้าง

โครงงานและประเภทของโครงงาน

“โครงงาน”  (Project) คือ  แผนงาน  หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนร่วมกันกำหนดขึ้นตามความสนใจ  ความต้องการ  และนำไปสู่การศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  และลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละภาคเรียน  ผลจากการทำโครงงานคือผลผลิตที่องค์ความรู้ตามหมวดวิชานั้น หรือผลงานที่เป็นประโยชน์  โดยมีการบูรณาการสาระอื่น ๆ ที่จำเป็นและสอดคล้องกัน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงานนั้น  เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  ให้การยอมรับผู้เรียนในลักษณะของผู้ที่มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ  โดยมีความเชื่อว่าผู้เรียนจะมีแรงจูงใจและเรียนได้ดีเมื่อได้เรียนในสิ่งที่จนสนใจ  ก่อให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ได้ทันที  การเรียนรู้โดยการทำโครงงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่ม  กำหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้และทำในสิ่งที่ตนสนใจ  เรียนจากการปฏิบัติจริงโดยสอดแทรกบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและศึกษาหาความรู้ในกลุ่มเพื่อต่อยอดทางความคิด  และนำไปสู่การปฏิบัติโครงงานจนสิ้นสุดภาคเรียน กระบวนการทำโครงงานจึงเป็นลักษณะของการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ  “คิด  ทำ  จำ  แก้ปัญหา  และพัฒนา”

ศึกษาได้จากใบความรู้นี้ต่อได้ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: