ธูปหอมไล่ยุงจากขี้เลื่อยยางพารา

ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง ธูปหอมไล่ยุงจากขี้เลื่อยยางพารา
คณะผู้วิจัย : นางสาว สมฤดี พิมพ์โคตร  นางสาวณิชกานต์ นารีบุตร  นางสาวจันทร์จิรา แจ้งสว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา  นายศตภิษัช  ไกรษี   โรงเรียน : กันทรารมณ์  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  33130
โทรศัพท์ 045 651 143 โทรสาร  045 651 532  http://www.kr.ac.th

งานวิจัย นี้ได้รับทุนอุดหนุนจาก   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” ปี พ.ศ. 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ ได้นำขี้เลื่อยยางพารามาแปรรูปเป็นธูปหอมโดยการผสมสารไล่ยุง ซึ่งได้แก่present mosquito2553 copy2
น้ำมันตะไคร้หอม ตะไคร้หอม  ผิวมะกรูด และผิวส้มโอ โดยศึกษาการใช้กาวธรรมดาและกาวยางจากยางพารา
เพื่อผลิตธูปหอม  ศึกษาประสิทธิภาพและความคงทนในการไล่ยุงของธูปหอมที่ผลิตได้เมื่อเวลาผ่านไปพบว่า (1) ผลการศึกษาได้ด้านการใช้กาวยางพาราและกาวธรรมดา โดยได้ทดสอบประสิทธิภาพ ด้านการยึดติด คงทนกับขี้เลื่อย  พบว่า กาวธรรมดาดีกว่ายึดติดกับขี้เลื่อยดีกว่า  ด้านการขึ้นรูปพบว่าขึ้นรูปได้ดีพอๆ กัน   ด้านการยึดติดกับสารสมุนไพร พบว่ากาวยางพาราจะยึดติดกับสารสมุนไพรดีกว่า ด้านการจุดไฟพบว่าธูปหอมที่ทำจากกาวยางพารากับส่วนผสมของสมุนไพรเป็นมะกรูดและตะไคร้หอมจะจุดติดไฟดีกว่าทำจากกาวธรรมดา และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่า ธูปหอมที่ใช้กาวยางพาราและมีส่วนผสมของมะกรูดกับตะไคร้หอมผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  (2) การศึกษาประสิทธิภาพในการไล่ยุงของธูปหอม พบว่าธูปหอมที่มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอมสามารถไล่ยุงได้ดีที่สุดรองลงมาได้แก่ ตะไคร้หอม เปลือกส้มโอ และเปลือกมะกรูด ตามลำดับ (3) การทดลองหาความคงทนของประสิทธิภาพในการไล่ยุงเมื่อเวลาผ่านไป 7, 15, 30 และ 45 วัน พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปความสามารถในการไล่ยุงจะลดลงทุกชุดการทดลอง ธูปหอมที่มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอมมีความสามารถไล่ยุงได้ใกล้เคียงกับธูปที่ไม่ได้ผสมสารใดๆ เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน ส่วนธูปหอมที่มีส่วนผสมของตะไคร้หอมเปลือกมะกรูด และเปลือกส้มโอจะมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้ใกล้เคียงกับธูปที่ไม่ได้ผสมสารใดๆ เมื่อเวลาผ่านไป45 วัน  (4) การศึกษาต้นทุนในการผลิตธูปหอมไล่ยุง พบว่าต้นทุนการผลิตธูปหอมไล่ยุงมีราคา 0.38 บาท/แท่งในขณะที่ธูปธรรมดาทั่วไปมีราคา 0.20 บาท/แท่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: