โครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรนะ ?

1.  ความหมายของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

จีระศักดิ์และปฐมาภรณ์ เป็นตัวแทนเพื่อนๆ ม.5/2 ไปนำเสนอผลงานที่ ม.ราชภัฎภูเก็ต

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมสำหรับนักเรียนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำปรึกษาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้อาจทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ และจะกระทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จำกัดสถานที่ เช่น อาจทำนอกห้องเรียน ในห้องปฏิบัติการ หรือนอกโรงเรียน แม้กระทั่งที่บ้านของนักเรียนก็ได้

กิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้เรียกได้ว่า เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน

2.  หลักการของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

3.  ความสำคัญและคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4.  ประเภทต่าง ๆ ของโครงงานวิทยาศาสตร์

5.  วิธีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

6.  การเปรียบเทียบบทบาทของครูและนักเรียนในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำโครงงาน

อ่านต่อได้ในใบความรู้ครับ

Advertisements

การวางแผนและเตรียมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การวางแผนและการเตรียมทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  และมี

การดำเนินการหลายขั้นตอน   คือ

  1. การสำรวจปัญหาเพื่อเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน
  2. ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำโครงงาน
  3. การวางแผนในการทำโครงงาน
  4. การลงมือทำโครงงาน
  5. การเขียนรายงานการทำโครงงาน
  6. การแสดง นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้นี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม

%d bloggers like this: