โครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรนะ ?

1.  ความหมายของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

จีระศักดิ์และปฐมาภรณ์ เป็นตัวแทนเพื่อนๆ ม.5/2 ไปนำเสนอผลงานที่ ม.ราชภัฎภูเก็ต

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมสำหรับนักเรียนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำปรึกษาของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมนี้อาจทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ และจะกระทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ โดยไม่จำกัดสถานที่ เช่น อาจทำนอกห้องเรียน ในห้องปฏิบัติการ หรือนอกโรงเรียน แม้กระทั่งที่บ้านของนักเรียนก็ได้

กิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้เรียกได้ว่า เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน

2.  หลักการของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

3.  ความสำคัญและคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4.  ประเภทต่าง ๆ ของโครงงานวิทยาศาสตร์

5.  วิธีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

6.  การเปรียบเทียบบทบาทของครูและนักเรียนในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำโครงงาน

อ่านต่อได้ในใบความรู้ครับ

การวางแผนและเตรียมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การวางแผนและการเตรียมทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  และมี

การดำเนินการหลายขั้นตอน   คือ

  1. การสำรวจปัญหาเพื่อเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน
  2. ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำโครงงาน
  3. การวางแผนในการทำโครงงาน
  4. การลงมือทำโครงงาน
  5. การเขียนรายงานการทำโครงงาน
  6. การแสดง นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้นี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,778 other followers

%d bloggers like this: