ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณา และเพื่อน ๆ ในการประกวด ysc2009

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

นี่คือตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถเป็นตัวอย่างได้
1. โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การแตกของฟักต้อยติ่ง  โรงเ้รียนเตรียมอุมศึกษา  file1 112 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 (ผลงานกลุ่มที่ 1 ไปสืบค้นมา ยังขาดแหล่งอ้างอิง)
2. เทคโนโลยีการต่อกิ่งมะม่วง   โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” (ผลงานกลุ่มที่ 2 ไปสืบค้นมา ยังขาดแหล่งอ้างอิง )
3.  การเคลื่อนที่ของไว้เดือนดิน
4. เครื่องรดน้ำอัตโนมัติด้วย i-box

แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงวิทยาศาสตร์
1. แบบฟอร์มโครงการยุววิจัยอย่างพารา หลักการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ยุววิจัยยางพารา
2. แบบฟอร์มโครงการ YSC

Advertisements
%d bloggers like this: