ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

1.การลงมือทำโครงงาน

นักเรียนลงมือทำโครงงานได้ทันที  หลังจากเค้าโครงของโครงงานได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว          ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงาน ควรทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเค้าโครงที่เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

1.1  การเตรียมการ

(1)   เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและสิ่งทดลอง

(2)   เตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนลงมือทดลอง

(3)   มีสมุดสำหรับบันทึกกิจกรรมประจำวันว่าได้ทำอะไรไป ได้ผล

อย่างไร   มีปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างไร

1.2   ลงมือปฏิบัติ

(1)   พยายามทำตามแผนงานที่วางไว้ในตอนแรก แต่อาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม     หลังจากที่ได้เริ่มต้นทำงานไปแล้ว ถ้าคิดว่าจะทำให้ผลงานดีขึ้น

(2)   ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อย ๆ และทำงานส่วนที่เป็นหลักสำคัญ ๆให้ เสร็จก่อนแล้วจึงทำส่วนที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อ

ตกแต่งโครงงาน

(3)  ปฏิบัติการทดลองด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้

ให้เป็นระเบียบและครบถ้วน

(4)  ควรปฏิบัติการทดลองซ้ำ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้น

(5)  คำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการทำงาน

1.3   การวิเคราะห์ผล

การวิเคราะห์ผลเป็นการนำข้อมูลมาจัดกระทำทางสถิติ     เช่น นำมาหา

ค่าเฉลี่ย หาค่าร้อยละ เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์    ฯลฯ       ตามระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้วอธิบายหรือแปลความหมายของข้อมูลที่วิเคราะห์ได้

การอภิปรายผลหรือการวิเคราะห์ผล  เป็นการอ้างอิง หลักการ ทฤษฎีหรือผลงานที่ผู้อื่นศึกษาไว้แล้ว       ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นสัมพันธ์กับผลงานทดลองของตนเอง

1.4   สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการทดลอง  เป็นการสรุปผลโดยนำส่วนที่เป็นข้อมูลออกหมด  เขียนด้วยข้อความสั้นๆ  กะทัดรัด ครอบคลุมผลการทดลอง อ่านแล้วเข้าใจ    ข้อเสนอแนะเป็นการเสนอให้เห็นปัญหาที่ควรจะศึกษาต่อไป และ/หรือ   การนำงาน นี้ไปใช้เป็นประโยชน์ ต่อไป

Advertisements
%d bloggers like this: